top of page

การซ่อมก๊อกน้ำรั่วหรือประตูน้ำรั่ว

การซ่อมก๊อกหรือประตูน้ำรั่ว

การรั่วซึมของน้ำที่ก๊อกประปาหรือประตูน้ำ มักจะพบบ่อย ๆ เมื่อใช้ก๊อกหรือประตูน้ำไป นาน ๆ สาเหตุมาจากชิ้นส่วนภายในชำรุดหรือหมดสภาพ เช่น รั่วที่รอบแกนเปิด-ปิดน้ำ ลิ้นเปิด-ปิด

น้ำหรือบ่าลิ้นชำรุด

การรั่วรอบแกนเปิด-ปิดน้ำ สาเหตุมาจากด้ายหรือป่านซึ่งพันอยู่รอบ ๆ แกนชำรุดหมดสภาพ อาจแก้ไขง่าย ด้วยการขันนอตครอบแกนเปิด-ปิดน้ำให้แน่น หากไม่หายก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่ใช้อัดรอบแกนใหม่โดยปิดประตูน้ำ คลายนอตครอบแกนเปิด – ปิดน้ำออกจากก๊อกหรือประตูน้ำ พันวัสดุใหม่รอบแกนเปิด-ปิดน้ำ แล้วปิดครอบแกนเปิด-ปิดน้ำขันนอตให้แน่นเหมือนเดิม

ในกรณีที่ลิ้นเปิด-ปิดน้ำ และบ่าลิ้นชำรุดมีขั้นตอนในการเปลี่ยนดังนี้

• ปิดประตูน้ำ ไม่ให้น้ำไหลเข้า

• คลายนอตครอบแกนเปิด – ปิดน้ำ เปิดฝาครอบแกนออก

• คลายเกลียวดึงแกนเปิด - ปิดน้ำออก

• ดึงลิ้นเปิด - ปิดน้ำออก

• ตรวจดูบ่าลิ้นว่าสึกหรือชำรุดหรือไม่ หากสึกหรอหรือชำรุดก็ซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้น เปิด-ปิดน้ำ ตัวใหม่ที่มีขนาดเดียวกันแทน

• ใส่เกลียวบังคับลิ้นเปิด-ปิดน้ำ ขันในแน่น ใส่แกนเปิด-ปิดน้ำ และนอตครอบแกนขันเกลียวให้แน่น

• เปิดประตูน้ำให้น้ำไหลเข้า

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก supradit.com และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest