top of page

สิ่วที่ใครๆเค้าเรียกกัน มันคืออะไร (CHISELS)

สิ่ว (CHISELS)

สิ่วเป็นเครื่องมือใช้สำหรับเจาะไม้ แต่งปากไม้ มีหลายชนิด ดังนี้

• สิ่วปากบาง (Parting Chisel) สิ่วปากบางเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งที่ออกแบบใบสิ่ว ให้มีความคมมากกว่าสิ่วเจาะ มุมของใบสิ่ว 25-30 องศา เหมาะสำหรับเจาะ เฉือน แต่งระดับผิวไม้ให้เรียบ

• สิ่วเจาะ (Mortise Chisel) สิ่วเจาะเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วไว้ใช้เจาะแต่งไม้ให้เป็นรู มีความคมและแข็งแรง

• สิ่วเล็บมือ (Gouge Chisel) สิ่วเล็บมือเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบใบสิ่วคล้ายเล็บมือ จึงเรียกว่า “ สิ่วเล็บมือ ” ใช้สำหรับเจาะ เฉือน แชะ ตกแต่งผิวไม้ให้เป็นร่องโค้งมนหรือกลม สิ่วเล็บมือมี 2 แบบ คือ แบบมุมโค้งภายนอกและแบบมุมโค้งภายใน

วิธีการใช้สิ่ว

• การใช้สิ่วทุกชนิดในการทำงาน จะต้องจับด้ามสิ่วให้กระชับและตรงกับรอยที่ต้องการเจาะหรือตกแต่ง

• การตอกสิ่วเพื่อเจาะชิ้นงาน ควรให้สิ่วกินเนื้อไม้แต่เพียงเล็กน้อยจนครอบคลุมร่องที่จะเจาะแล้วจึงทำการเจาะ ทั้งนี้การเจาะแต่ละครั้งไม่ควรเจาะให้ลึกทีเดียว เพราะจะทำเกิดอันตรายได้

• การใช้สิ่วปากบางตกแต่งชิ้นงานต้องแน่ใจว่าชิ้นงานที่จะปฏิบัติปราศจากเศษโลหะหรือตะปูซึ่งจะทำให้ปากสิ่วบิ่นหรือหักได้ และอาจทำให้เกิดอันตราย

• ไม่ควรนำสิ่วไปใช้งานผิดประเภท เพราะอาจทำให้สิ่วเสียหายได้

การจัดเก็บและบำรุงรักษา

• ตรวจสอบตรวจซ่อมสิ่วให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

• ก่อนนำไปเก็บให้ชโลมนำมันเครื่องใสทุกครั้ง

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก supradit.com และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest